10.03.2017.....Önemli duyuru

Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺ndan al覺nan bilgiye göre, stajlar覺n tamamland覺ktan sonra ders olarak seçilmesi gerekmektedir. 

ARCH200 antiye ya da ARCH300 büro staj覺 yapmad覺klar覺 halde dönemlik ders yüklerinde bu stajlardan birini kodlam覺 olan örencilerin dilekçe vererek bunlar覺 dönemlik ders listelerinden düürmeleri gerekmektedir. Stajlar覺n覺 yapm覺 ve yapt覺klar覺 staj覺 dönemlik ders listelerine eklemi olan örencilerin harhangi bir dilekçe vermelerine gerek yoktur.

Yukar覺da bahsi geçen örencilerin vermeleri gereken dilekçe matbu olarak bu linkten indirilebilir: matbu dilekçe

ARCH 200 VE ARCH 300 ANT襤YE VE BÜRO STAJLARINI YAPACAK ÖRENC襤LER襤N D襤KKAT襤NE

STAJ BAVURU SÜREC襤:

 1. Staj yap覺lacak kurumla ilgili yer seçimi ve staj yeri temini, Çankaya Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Staj Yönergesi’nin 7.maddesine göre tamamen örencimizin sorumluluundad覺r.
 2. Staj süresi, Çankaya Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Staj Yönergesi’nin 6.maddesine göre en az 40 i günüdür. Bunun 20 i günü antiye (ARCH200), 20 i günü Büro staj覺 (ARCH300) olarak yap覺l覺r. 
 3. Staj bavurular覺 2016 Nisan ay覺 sona ermeden yap覺lacakt覺r. Staj bavurusu esnas覺nda staj yap覺lacak firmaya örencinin staj yapma isteini belirtecek bir dilekçe ve bunun ekinde okuldan al覺nacak resmi örenci belgesiyle bavurulacakt覺r.
 4. Firmadan al覺nacak kabul yaz覺s覺 (firma sorumlusundan imzal覺 ve kaeli olarak) staj komisyonuna teslim edilecektir. Matbu staj bavuru formunun staj komisyonundan al覺narak örenci ve firma sorumlusu taraf覺ndan doldurulmas覺, akabinde staj komisyonuna teslim edilmesi gereklidir.
 5. Staja balamadan önce, staj komisyonundan staj dosyas覺 haz覺rlama k覺lavuzu ve sicil formu (staj tamamlama belgesi) temin edilecektir. Bu k覺lavuza göre haz覺rlanacak dosya, staj bitiminde staj yapt覺覺 firmada yetkili amiri taraf覺ndan imzalanm覺 ve kaelenmi olarak az覺 kapal覺 ve kaeli zarf içerisine konmu sicil formu ile beraber Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺na  teslim edilecektir.
 6. Staj dosyas覺n覺n bütün sayfalar覺 staj覺 denetleyen firma sorumlusu taraf覺ndan imzalanm覺 ve kaelenmi olacakt覺r. 襤mzalanm覺 ve kaelenmi olmayan staj dosyalar覺 kabul edilmeyecektir. Staj dosyas覺nda verilen ve firmadan temin edilen çizim, (eer varsa) malzeme numunesi vs. eklerin de üzerlerinde kae ve imza bulunmas覺 gereklidir.
 7. antiye staj覺 dosyalar覺 k覺rm覺z覺 dosya içinde, ofis stajlar覺 ise mavi dosya içerisinde teslim edilmelidir. Staj dosyalar覺 A4 format覺nda, effaf sayfalar覺 olan sunu dosyas覺 eklinde teslim edilecektir, klasör kullan覺lmayacakt覺r. Staj dosyalar覺n覺n s覺rt k覺sm覺na örencinin ad覺 ve soyad覺 okunakl覺 bir biçimde büyük harfle yaz覺lacakt覺r. Staj dosyas覺 ekinde teslim edilecek CD’ler, sunu dosyas覺n覺n sayfalar覺ndan birinin içine, dümeyecek ekilde yap覺t覺r覺lacakt覺r. Bu CD’nin üzerine örencinin ad覺 soyad覺, numaras覺, staj tarihi ve CD’nin içerii CD kalemiyle yaz覺lacakt覺r.
 8. Örencilerimizin ARCH 200 antiye stajlar覺n覺, hastane, kültür merkezi, al覺veri merkezi, konut bloklar覺 vb. farkl覺 kalemlerde imalatlar覺n yap覺ld覺覺 antiyelerde yapmalar覺 önerilir. Küçük ölçekli apartman inaatlar覺 örencilerimize yap覺 bilgisi konusunda çok fazla bir kazan覺m salamayacakt覺r.
 9. ARCH 200 antiye staj覺nda örencilerimizin, beton dökümü, kal覺p kurulmas覺, duvar imalat覺, kaz覺kl覺 temel imalat覺, ahap ya da çelik konstrüksiyon çat覺 yap覺m覺 gibi kaba inaat uygulamalar覺n覺 görmesi özellikle önemlidir. Kaba inaat uygulamalar覺yla beraber, seramik, parke, s覺va, vitrifiye uygulamalar覺 gibi ince ilerin de e zamanl覺 gerçekletii antiyeleri tercih etmeleri kendileri için daha öretici olacakt覺r.
 10. Bavuru esnas覺nda antiye staj覺 yap覺lacak firmayla görüülmesi ve yap覺lacak i hakk覺nda ön bilgi al覺nmas覺 önemlidir. Staj sürecinde yap覺lacak ite duraksama olmamas覺 ve bunun örencinin staj覺na olumsuz olarak yans覺mamas覺 için bu bilgi gerekli ve önemlidir.
 11. Örencilerimizin, ayn覺 antiyede staj yapmalar覺 tavsiye edilmez. Ayn覺 antiyede ve çak覺an dönemlerde staj yapmak durumunda olan örencilerin, staj dosyas覺 tesliminde, kendi malzemelerini kullanmalar覺, kendi kay覺tlar覺n覺 kendileri tutmalar覺 gibi hususlar staj komisyonlar覺 taraf覺ndan dikkatle deerlendirilecektir. üphe duyulduu durumda yap覺lan staj kabul edilmeyecektir.
 12. Örencilerimizin ayn覺 dönem içerisinde antiye ve akabinde Büro stajlar覺n覺 yapmalar覺 önerilmez. Mimarl覺k eitiminde örencimizin geliimi ile ilgili olarak, ders süreçlerinde verilen bilgilerle stajda yap覺lan uygulamalar覺n ilikisinin kurulamamas覺, haz覺rlanan staj dosyalar覺n覺n niteliini olumsuz etkilemesi ve örencimize dinlenme zaman覺 b覺rakmamas覺 bu görüümüzün bal覺ca nedenleridir.
 13. 2017 y覺l覺 antiye ve Büro Staj覺 bavurular覺 Nisan ay覺 ortas覺na kadar tamamlanacakt覺r.

 

 

 

 

STAJ SÜREC襤

 

 1. Örencilerimizin antiye staj覺 esnas覺nda kendilerini tozdan ve güneten koruyacak ve i güvenliini salayacak uygun k覺yafetlerle antiyede dolamalar覺 gerekir. Riskli bölgelerde dolamamalar覺, kendilerinden sorumlu olan amirin direktiflerine uymalar覺, sorumlu ve bilinçli davran覺lar sergilemeleri önemlidir.
 2. Staj yeri ile ilgili örencimizin can güvenliini riske atacak herhangi bir hal ortaya ç覺kmas覺 durumunda ivedilikle Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺 haberdar edilecektir.
 3. ARCH 200 antiye stajlar覺nda, antiyede her gün kay覺t tutulacak, staj dosyas覺nda bu kay覺tlar dikkate al覺narak, günlük olarak yap覺lan iin aç覺klamas覺 ve bu ile ilgili teknik bilgiler verilecektir. Bu bilgiler, fotoraf veya eskiz gibi görsel belgelerle yine günlük olarak (her gün için en az bir sayfa görsel ve yaz覺l覺 belge ile) desteklenecektir. Haftal覺k ya da birkaç günlük süreçler halinde haz覺rlanm覺 olan staj dosyalar覺 kabul edilmeyecektir.

 

DEERLEND襤RME

 

 1. Staj dosyalar覺, staj süreci balang覺c覺nda verilen formata uygun olarak haz覺rlanacakt覺r.
 2. Staj dosyalar覺 komisyonumuz taraf覺ndan deerlendirilmekte olup kabul ya da ret kararlar覺 oy çokluu ile al覺nmaktad覺r.
 3. Dosyalar覺n staj yap覺lan iyerindeki staj覺 denetlemekle yükümlü amir taraf覺ndan imzal覺 ve kaeli sayfalar覺 olmas覺, staj tarihlerinin belirtilmesi, kay覺tlar覺n günlük olarak tutulmas覺, anlat覺mlar覺n ayr覺nt覺l覺 olarak ve görsellerle (eskiz ve fotoraf) desteklenmemi olmas覺, kopya dosyalar haz覺rlanmam覺 olmas覺 ve staj denetlemesi esnas覺nda örencinin staj yerinde bulunmas覺, staj komisyonumuzun bal覺ca deerlendirme ölçütleridir. Örencilerimizin stajlar覺n覺 yaparken ve dosyalar覺n覺 haz覺rlarken bu hususlar覺 mutlaka göz önünde bulundurmalar覺 gerekir.

 

 

Bu duyuru Çankaya Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Staj Yönetmelii dikkate al覺narak, Mimarl覺k Bölümü Bakanl覺覺 taraf覺ndan görevlendirilen Staj komisyonu taraf覺ndan haz覺rlanm覺 olup, örencilerimizi, staj bavurusu, staj süreci ve staj deerlendirmesi konular覺nda bilgilendirmeye yöneliktir. 2017 Yaz Stajlar覺 için, staj dosyas覺n覺n format覺 haricinde, önceki y覺llarda yürürlükte olmayan yeni bir uygulama öngörülmemitir.

 

 

Çankaya Üniversitesi

Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü Staj Komisyonu