03.09.2019

ARCH200 staj raporlar覺n覺n son teslim tarihi 4 Ekim 2019 Cuma, saat 17:00 olarak belirlenmitir. Staj raporlar覺n覺n haz覺rlanmas覺 hususunda web sitesinde ve Instruction Manual for Summer Practice Report'da yer alan aç覺klamalara harfiyen uyulmas覺 önemlidir. Teslim tarihinden sonra getirilen raporlar kati surette kabul edilmeyecektir. 


21.05.2019... ARCH200 staj覺na bavuran bütün örencilerin dikkatine: Baz覺 örencilerimizin bavuru formunda staj süresinin doru olarak hesaplanmam覺 olduu görülmütür. Lütfen staj sürenizi takvim üzerinde tekrar hesaplay覺p, kontrol ediniz. Yanl覺l覺klar var ise düzeltilmesini salay覺n覺z. Yanl覺 hesaplanm覺 stajlar覺n sigorta formlar覺 onaylanmayacakt覺r. 30 günden az yap覺lm覺 stajlar komisyonumuzca kabul edilmeyecektir.

20.05.2019... Staj bavurusunda bulunamayan örencilerimiz için bavurular 31 May覺s 2019 tarihine kadar uzat覺lm覺t覺r. Bavuruda bulunacak örenciler, stajlar覺na en erken 24 Haziran 2019 tarihinde balayabileceklerdir. Staj yapacaklar覺 tarihleri bu durumu dikkate alarak düzenleyeceklerdir.

ARCH 200 2017-2018 Yaz Staj覺 Sonuçlar覺


25.04.2019..... Staj yapaca覺n覺z antiyede staj覺n覺zla ilgili baz覺 temel bilgileri efinize sunabilmeniz için komisyonumuzca haz覺rlanm覺 bilgilendirme yaz覺s覺n覺 ekte bulabilirsiniz. 

ARCH200 - antiye efi - Proje Müdürüne Sunulacak Bilgilendirme Yaz覺s覺25.04.2019 - Staj bavurusu yapacak örenciler "ARCH200-Örenci Bilgi Formu" isimli Excell dosyas覺na gerekli kimlik ve staj yeri bilgilerini ekleyerek eksiksiz olarak doldurduklar覺 dosyay覺 "nurozkan@cankaya.edu.tr" adresine mail arac覺l覺覺 ile, son bavuru tarihi bitimine kadar iletmelidir. 

ARCH200-Örenci Bilgi Formu


24.04.2019.....2019 y覺l覺 antiye Staj覺 bavurular覺 25 Nisan 2018 tarihlerinde balayacakt覺r. Staj ile ilgili duyuru güncellenmitir.

Bavuru yapmadan önce mutlaka duyuru k覺sm覺n覺 okuyunuz!


 

ARCH 200 VE ARCH 300 ANT襤YE VE BÜRO STAJLARINI YAPACAK ÖRENC襤LER襤N D襤KKAT襤NE

 

STAJ BAVURUSU ve STAJ SÜREC襤:

 1. Staj yap覺lacak kurumla ilgili yer seçimi ve staj yeri temini, tamamen örencimizin sorumluluundad覺r. ARCH200 Staj覺 kaba inaat imalatlar覺n覺n (beton dökümü, temel ve ve duvar imalat覺 gibi...) ve ince inaat imalatlar覺n覺n birlikte olduu antiyelerde yap覺l覺r.
 2. Örenciler, kendilerine veya ailelerine ait olan veya ortakl覺klar覺 bulunan irketlerde, yap覺 denetim firmalar覺nda staj yapamazlar.
 3. Staj süresi, en az 30 i günüdür. Eer cumartesi günleri i yap覺l覺yorsa bu durum mutlaka staj yap覺lacak firmadan bir yaz覺 al覺narak belgelenmelidir. Bavuru formunda da ilgili k覺s覺m iaretlenmelidir.
 4. 2019 Yaz Stajlar覺 için bavurular 25 Nisan 2019 tarihinde balayacak ve 17 May覺s 2019 itibariyle sona erecektir.

 5. Staja balamak için en erken tarih ise 10 Haziran 2019 olarak belirlenmitir.

 6. Staj yap覺lacak firmadan izin almak için staj yap覺lacak firmaya örencinin staj yapma isteini belirtecek bir dilekçe yaz覺lmas覺 ve bunun ekinde okuldan al覺nacak resmi örenci belgesiyle bavurulmas覺 tavsiye edilir.

 7. Staj bavurusu için bavurulan firmadan bir kabul yaz覺s覺 al覺nmas覺 tavsiye edilir. Bu yaz覺da örencinin bavurulan firmada staj yapabilecei, firman覺n stajyer kabul etmek için müsait olduu ve cumartesi günleri i yap覺l覺p yap覺lmad覺覺 yaz覺l覺 olmal覺d覺r. Firmadan al覺nacak KABUL YAZISI (firma sorumlusundan imzal覺 ve kaeli olarak al覺nmal覺, firma cumartesi günleri mesai yap覺yorsa ve bu örencinin staj süresine dahilse bu durum, yaz覺da net olarak belirtilmelidir), örenci ile firma sorumlusu taraf覺ndan doldurulacak STAJ BAVURU FORMU (sitemizdeki balant覺lardan ula覺labilir)  ve STAJYER ÖRENC襤 S襤GORTA G襤R襤 FORMU (sitemizdeki balant覺lardan ula覺labilir) staj komisyonuna bavuru sürecinde teslim edilecek 3 önemli belgedir. Kabul yaz覺s覺 her zaman gerekli olmayabilir. Staj Bavuru Formu ile Sigorta Giri Formu bavuru esnas覺nda mutlaka teslim edilmelidir..

 8. 2019 y覺l覺 ARCH200 staj覺 bavuru belgeleri Ara.Gör. Nur ÖZKAN'a teslim edilecektir.

 9. Staja balad覺ktan sonra, staj raporu haz覺rlamadan önce STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU'nu (Instruction Manual) , STAJYER ÖRENC襤 DEERLEND襤RME FORMU'nu (student evaluation form) ve STAJ ÜCRETLER襤NE 襤S襤ZL襤K FONU KATKISI FORMU'nu sayfam覺zdan yükleyiniz. Staj raporunuzu ve bu raporu içeren dosyan覺z覺 STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU'na göre haz覺rlay覺n覺z. Staj bitiminde; Raporunuzu içeren dosya, örencinin staj yapt覺覺 firmada yetkili amiri taraf覺ndan imzalanm覺 ve kaelenmi olarak az覺 kapal覺 ve kaeli zarf içerisine konmu STAJYER ÖRENC襤 DEERLEND襤RME FORMU ve ayr覺 bir effaf plastik dosyada "Staj Ücretlerine 襤sizlik Fonu Katk覺s覺 Bilgi Formu" hepsi beraber Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺na  teslim edilecektir. STAJYER ÖRENC襤 DEERLEND襤RME FORMU'nun az覺 kapal覺 ve kaeli zarf içinde teslim edilmesi artt覺r.

 10. Staj覺 bitirdikten sonra örencinin haz覺rlayaca覺 staj dosyas覺n覺n bütün sayfalar覺 staj覺 denetleyen firma sorumlusu taraf覺ndan imzalanm覺 ve kaelenmi olacakt覺r. 襤mzalanm覺 ve kaelenmi olmayan staj dosyalar覺 kabul edilmeyecektir. Staj dosyas覺nda verilen ve firmadan temin edilen çizim, (eer varsa) malzeme numunesi vs. eklerin de üzerlerinde kae ve imza bulunmas覺 gereklidir.
 11. antiye staj覺 dosyalar覺 k覺rm覺z覺 dosya içinde, ofis stajlar覺 ise mavi dosya içerisinde teslim edilmelidir. Staj dosyalar覺 A4 format覺nda, effaf sayfalar覺 olan sunu dosyas覺 eklinde teslim edilecektir, klasör kullan覺lmayacakt覺r. Staj dosyalar覺n覺n s覺rt k覺sm覺na örencinin ad覺 ve soyad覺 okunakl覺 bir biçimde büyük harfle yaz覺lacakt覺r. Staj dosyas覺 ekinde teslim edilecek CD’ler, sunu dosyas覺n覺n sayfalar覺ndan birinin içine, dümeyecek ekilde yap覺t覺r覺lacakt覺r. Bu CD’nin üzerine örencinin ad覺 soyad覺, numaras覺, staj tarihi ve CD’nin içerii CD kalemiyle yaz覺lacakt覺r.
 12. Örencilerimizin ARCH 200 antiye stajlar覺n覺, hastane, kültür merkezi, al覺veri merkezi, konut bloklar覺 vb. farkl覺 kalemlerde imalatlar覺n yap覺ld覺覺 antiyelerde yapmalar覺 önerilir. Küçük ölçekli apartman inaatlar覺 örencilerimize yap覺 bilgisi konusunda çok fazla bir kazan覺m salamayacakt覺r.
 13. ARCH 200 antiye staj覺nda örencilerimizin, beton dökümü, kal覺p kurulmas覺, duvar imalat覺, kaz覺kl覺 temel imalat覺, ahap ya da çelik konstrüksiyon çat覺 yap覺m覺 gibi kaba inaat uygulamalar覺 ile s覺va, fayans, vitrifiye ileri gibi bitirme ilerini görmeleri özellikle önemlidir. Kaba inaat uygulamalar覺yla beraber, seramik, parke, s覺va, vitrifiye uygulamalar覺 gibi ince ilerin de e zamanl覺 gerçekletii antiyeleri tercih etmeleri kendileri için daha öretici olacakt覺r.
 14. Bavuru esnas覺nda antiye staj覺 yap覺lacak firmayla görüülmesi ve yap覺lacak i hakk覺nda ön bilgi al覺nmas覺 önemlidir. Staj sürecinde yap覺lacak ite duraksama olmamas覺 ve bunun örencinin staj覺na olumsuz olarak yans覺mamas覺 için bu bilgi gerekli ve önemlidir.
 15. Örencilerimizin, ayn覺 antiyede staj yapmalar覺 tavsiye edilmez. Ayn覺 antiyede ve çak覺an dönemlerde staj yapmak durumunda olan örencilerin, staj dosyas覺 tesliminde, kendi malzemelerini kullanmalar覺, kendi kay覺tlar覺n覺 kendileri tutmalar覺 gibi hususlar staj komisyonlar覺 taraf覺ndan dikkatle deerlendirilecektir. üphe duyulduu durumda yap覺lan staj kabul edilmeyecektir.
 16. Örencilerimiz ayn覺 dönem içerisinde antiye ve akabinde Büro stajlar覺n覺 yapamaz. Mimarl覺k eitiminde örencimizin geliimi ile ilgili olarak, ders süreçlerinde verilen bilgilerle stajda yap覺lan uygulamalar覺n ilikisinin kurulamamas覺, haz覺rlanan staj dosyalar覺n覺n niteliini olumsuz etkilemesi ve örencimize dinlenme zaman覺 b覺rakmamas覺 bu görüümüzün bal覺ca nedenleridir. Mezuniyet durumunda olup müfredattaki tüm derslerini tamamlam覺 örenciler bu kural覺n d覺覺ndad覺r.

 

 

 

 

STAJ SÜREC襤

 

 1. Örencilerimizin antiye staj覺 esnas覺nda kendilerini tozdan ve güneten koruyacak ve i güvenliini salayacak uygun k覺yafetlerle antiyede dolamalar覺 gerekir. Riskli bölgelerde dolamamalar覺, kendilerinden sorumlu olan amirin direktiflerine uymalar覺, sorumlu ve bilinçli davran覺lar sergilemeleri önemlidir.
 2. Staj yeri ile ilgili örencimizin can güvenliini riske atacak herhangi bir hal ortaya ç覺kmas覺 durumunda ivedilikle Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺 ve Staj Koordinatörlüü haberdar edilecektir.
 3. ARCH 200 antiye stajlar覺nda, antiyede her gün kay覺t tutulacak, staj dosyas覺nda bu kay覺tlar dikkate al覺narak, günlük olarak yap覺lan iin aç覺klamas覺 ve bu ile ilgili teknik bilgiler verilecektir. Bu bilgiler, fotoraf veya eskiz gibi görsel belgelerle yine günlük olarak (her gün için en az bir sayfa görsel ve yaz覺l覺 belge ile) desteklenecektir. Haftal覺k ya da birkaç günlük süreçler halinde haz覺rlanm覺 olan staj dosyalar覺 kabul edilmeyecektir.

 

DEERLEND襤RME

 

 1. Staj dosyalar覺, staj süreci balang覺c覺nda verilen formata uygun olarak haz覺rlanacakt覺r.
 2. Staj dosyalar覺 komisyonumuz taraf覺ndan deerlendirilmekte olup kabul ya da ret kararlar覺 oy çokluu ile al覺nmaktad覺r.
 3. Dosyalar覺n staj yap覺lan iyerindeki staj覺 denetlemekle yükümlü amir taraf覺ndan imzal覺 ve kaeli sayfalar覺 olmas覺, staj tarihlerinin belirtilmesi, kay覺tlar覺n günlük olarak tutulmas覺, anlat覺mlar覺n ayr覺nt覺l覺 olarak ve görsellerle (eskiz ve fotoraf) desteklenmemi olmas覺, kopya dosyalar haz覺rlanmam覺 olmas覺 ve staj denetlemesi esnas覺nda örencinin staj yerinde bulunmas覺, staj komisyonumuzun bal覺ca deerlendirme ölçütleridir. Örencilerimizin stajlar覺n覺 yaparken ve dosyalar覺n覺 haz覺rlarken bu hususlar覺 mutlaka göz önünde bulundurmalar覺 gerekir.
 4. Staj覺n覺z覺n geçersiz say覺lmas覺 için bal覺ca nedenler unlard覺r:
  1. Kopya staj dosyas覺 haz覺rlamak: Staj dosyas覺n覺n görsel ve yaz覺l覺 içeriinin ayn覺 ya da çok benzer olmas覺, "paraphrase" yap覺lm覺 olmas覺,
  2. Staj dosyas覺n覺n sayfalar覺n覺n kaeli ve imzal覺 olmamas覺 (staj覺n geçerli olmad覺覺n覺 gösterir, kesin ret gerekçesidir, sadece "conclusion" k覺sm覺 imzal覺 ve kaeli olmayabilir),
  3. Staj sonunda staj sicil fiinin teslim edilmemi olmas覺,
  4. Staj dosyas覺nda izlenen süreçler hakk覺nda yeterli bilgi verilmemesi, sürecin anlat覺lmamas覺, sürecin günlük olarak kay覺t edilmemesi,
  5. Dosyada yer alan görseller ile yaz覺l覺 bilgilerin uyumlu olmamas覺,
  6. 30 günden daha az staj yap覺lmas覺
  7. Staj dosyas覺n覺n deerlendirme (Conclusion) k覺sm覺n覺n yaz覺lmamas覺 ya da çok k覺sa olmas覺,
  8. Staj k覺lavuzunda istenen bilgilerin verilmemesi, istenen formata uyulmamas覺.

Lütfen staj dosyalar覺n覺z覺 bu hususlar覺 göz önünde bulundurarak haz覺rlay覺n覺z.

 

 

Bu duyuru Çankaya Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Staj Yönetmelii dikkate al覺narak, Mimarl覺k Bölümü Bakanl覺覺 taraf覺ndan görevlendirilen Staj komisyonu taraf覺ndan haz覺rlanm覺 olup, örencilerimizi, staj bavurusu, staj süreci ve staj deerlendirmesi konular覺nda bilgilendirmeye yöneliktir.

 

 

Çankaya Üniversitesi

Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü Staj Komisyonu